مقالات

🔘 بند ۹ دستورالعمل دادرسی مالیاتی / اشخاص مجاز به حضور در هیات های حل اختلاف مالیاتی

➖شخص مودی در مورد اشخاص حقوقی صاحبان امضای مجاز با ارائه تصویر آخرین روز نامه رسمی➖وکیل مودی با ارائه وکالت نامه رسمی➖وراث➖کارمند حقوق بگیر اشخاص

ادامه مطلب »
خبر

جرائم مالیاتی حقوق

جریمه ماده ۱۹۷ ق.م.م:نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی

ادامه مطلب »
مقالات

🔰 چگونگی اجرای ضوابط مقرر موضوع تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم برای اشخاص حقیقی فاقد فعالیت کسبی

◾️مطابق بند ۵ دستورالعمل فرایند صدور گواهی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم ( مصوبه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای

ادامه مطلب »