Category: Uncategorized

Uncategorized

نرم رایسیس

سالهاست داریم با این نرم افزار با بیش از360شرکت وسازمان کار میکنیم ازکار با نرم افزار رایسیس پشیمون نمیشید….

ادامه مطلب »

اظهارنامه های مالیاتی عملکرد و نیز پرونده مالیاتی مودیانی که اظهارنامه مالیاتی ارائه ننموده اند تا چه زمانی بایستی مورد رسیدگی قرار گیرد؟

🔹برابر ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم ادارات امور مالیاتی مکلفند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه

ادامه مطلب »