دسته بندی: ⭕️ دستورالعمل شماره ۵۰۳/ ۹۹/ ۲۰۰ مورخ ۹/ ۲/ ۹۹ سازمان امور مالیاتی در خصوص اجرای جزء (۱) بند (ک) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ در رابطه با ؛

⭕️ دستورالعمل شماره ۵۰۳/ ۹۹/ ۲۰۰ مورخ ۹/ ۲/ ۹۹ سازمان امور مالیاتی در خصوص اجرای جزء (۱) بند (ک) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ در رابطه با ؛

◾️نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۹ و رفع تعهد ارزی سال ۱۳۹۸ 🔸بند ۹ – در صورت عدم رفع تعهد ارزی بابت

ادامه مطلب »