دسته بندی: ⭕️⭕️ باستناد آنچه که در ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم آمده ؛