دسته بندی: معافیت انبوه سازان از پرداخت مالیات در اولین نقل و انتقال مسکن

عضو کمیسیون عمران مجلس از معافیت انبوه سازان از پرداخت مالیات در اولین نقل وانتقال پس از تولید مسکن خبر داد.

عضو کمیسیون عمران مجلس از معافیت انبوه سازان از پرداخت مالیات در اولین نقل وانتقال پس از تولید مسکن خبر داد. 🔹به گزارش تابناک اقتصادی

ادامه مطلب »