محاسبه کسور بازنشستگی

كسور بازنشستگي، درصدي از حقوق و مزايا است كه حسب مقررات براي تامين پوشش بازنشستگي و وظيفه مشتركين (مستخدمين) صندوق بطور ماهانه به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت مي گردد.

درصدي از اين وجوه توسط مستخدمين (كاركنان) و درصدي هم توسط كارفرمايان (دستگاههاي محل اشتغال كاركنان) پرداخت مي شود.

نرخ كسور بازنشستگي در مورد مشتركين صندوق بازنشستگي كشوري در حال حاضر به موجب ماده ١٢ قانون اصلاح پاره اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي مصوب ١٣٧٩/٠٢/١٣ و مصوبه شماره ٥٥٨٨٠/ت ٢٣٣٥٨ هـ مورخ ١٣٧٩/١٢/٠٧ هيئت وزيران از تاريخ ١٣٧٩/٠٧/٠١ برابر ٢٢/٥% ميباشد كه ٩% آن مربوط به مستخدمين (كاركنان) ميباشد و ١٣/٥% (معادل يك برابر و نيم سهم كاركنان) از آن مربوط به كارفرمايان (دستگاههاي محل اشتغال كاركنان) مي باشد. كه از جمع حقوق و تفاوت تطبيق و مزاياي مستمر و فوق العاده ها (به استثناء فوق العاده تضمين و اضافه كار و كسر صندوق و روزانه و كارانه موضوع ماده ٥ قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت) كسر و بابت سهم كارمند به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت مي شود و ١٣/٥% (معادل يك برابر و نيم سهم كاركنان) از آن مربوط به كارفرمايان مي باشد كه از بودجه خود به صندوق
بازنشستگي واريز مي شود.

مثال: حق بازنشستگي كاركنان رسمي و پيماني تابع صندوق بازنشستگي كشوري بر اساس حكم فرضي عبارت
است از:
٧٤.١١٤.٠٠٦ × %٠٩ =٦.٦٧٠.٢٦٠
حق بیمه بازنشستگی سهم كارمند

٧٤.١١٤.٠٠٦ × %١٣.٥ =١٠.٠٠٥.٣٩١

حق بیمه بازنشستگی سهم دستگاه

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *