ارایه شماره شبای همه حساب‌های مودیان به سازمان امور مالیاتی

 شماره شبای همه حساب‌های بانکی مودیان باید به سازمان امور مالیاتی ارایه شود.