فراهم شدن امکان نوبت دهی هیات های حل اختلاف مالیاتی از ابتدای سال1402

با عنایت به اتمام مراحل طراحی و آماده سازی سامانه مدیریت هیاتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 5 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم و فراهم شدن امکان نوبت دهی هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و انتخاب تصادفی نمایندگان موضوع بندهای 1 و 2 و 3 همان ماده برای هرپرونده ازابتدای سال 1402 از طریق سامانه مذکور انجام خواهد شد.