اعلام فهرست 353 شرکت بورسی و 23 شرکت دولتی پیشرو در ارسال صورتحساب الکترونیکی

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، شرکت‏ های پذیرفته شده در بورس و فرابورس از اول آبان‏ماه سال 1401 و شرکت‏ های دولتی و سایر دستگاه‏ های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از اول دی‏ماه همان سال ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی شدند که تعدادی از این مودیان شناسه یکتای حافظه مالیاتی دریافت کرده و یا به صورت مستقیم و برخی دیگر نیز از طریق شرکت‌های معتمد و سامانه های

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، شرکت‏ های پذیرفته شده در بورس و فرابورس از اول آبان‏ماه سال 1401 و شرکت‏ های دولتی و سایر دستگاه‏ های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از اول دی‏ماه همان سال ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی شدند که تعدادی از این مودیان شناسه یکتای حافظه مالیاتی دریافت کرده و یا به صورت مستقیم و برخی دیگر نیز از طریق شرکت‌های معتمد و سامانه های دولتی موفق به ثبت صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان شده اند.

همچنین از ابتدای سال‏ 1402 سایر اشخاص حقوقی (به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده (16) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400) نیز ملزم به صدور و ثبت صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان هستند.

لازم به ذکر است براساس ماده (22) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، معادل ده درصد (10%) مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا بیست میلیون ریال (هریک که بیشتر باشد) جریمه دارد.

گفتنی است مطابق ماده مذکور، عدم عضویت در سامانه مودیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مودیان و یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران، معادل ده درصد (10%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طرق یا بیست میلیون ریال (هریک که بیشتر باشد) و محرومیت از اعمال معافیت‏ های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق های موضوع قانون مالیات‏ های مستقیم در همان سال مالی را در پی خواهد داشت.