نحوه اخذ مالیات ارزش افزوده از شرکت‌های پیمانکاری

اظهارنظر مورخ ٩/ ٨/ ١۴٠١ دفتر حسابداری، درخصوص وصول و استرداد مالیاتی موضوع نحوه اخذ مالیات ارزش افزوده از شرکت‌های پیمانکاری منتشر شد.