اطلاع رسانی درخصوص الزام استفاده از کد اقتصادی جدید

نامه معاون درآمدهای مالیاتی درخصوص الزام کد اقتصادی جدید از ۱۴۰۱/۵/۱ منتشر شد.

نامه معاون درآمدهای مالیاتی درخصوص الزام کد اقتصادی جدید از ۱۴۰۱/۵/۱ منتشر شد.