مهلت درخواست پلمپ دفاتر سال

مهلت درخواست اظهارنامه پلمپ دفاتر سال ۱۴۰۲ فقط تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۱ میباشد لیکن بهتر است باتوجه به ترافیک کاری آخر سال زودتر اقدام کنید.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام

۱.آخرین آگهی تغییرات شرکت و روزنامه های رسمی

۲.کد پستی تایید شده توسط اداره پست

۳.کپی شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیئت مدیره

۴.شماره تلفن های اعضاء هئیت مدیره(باید بنام شخص باشد)

۵.شماره تلفن ثابت