نحوه انتقال حقوق بازنشستگی به فرزند به چه صورت است؟

مراحل و نحوه انتقال حقوق بازنشستگی به فرزند به چه صورت است؟سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری، مبالغی را به طور ماهیانه به بازنشستگان تحت پوشش خود پرداخت می‌کنند که این مبلغ، حقوق بازنشستگی نامیده می‌شود.

انتقال حقوق بازنشستگی بعد از فوت از جمله افرادی که از حقوق بازنشستگی بهره‌مند می‌شود، فرزند یا فرزندان بازنشسته بوده که پس از فوت پدر یا مادر خود، از حقوق بازنشستگی او بهره‌مند می‌شوند.

 نحوه انتقال حقوق بازنشستگی به فرزند، تابع مراحل و شرایط خاصی بوده که در مورد حقوق بازنشستگی تأمین اجتماعی و خدمات کشوری، دارای تفاوت‌هایی است.

 انتقال حقوق بازنشستگی بعد از فوت

حقوق مادر پس از فوت، به شوهر وی،فرزندان و پدر و مادر او می‌رسد.
شرایط دریافت مستمری مادر، در دو قانون تأمین اجتماعی و استخدام کشوری، دارای تفاوت‌های زیادی بوده و نحوه تعیین تکلیف حقوق مادر بعد از فوت، برای مشمولین تأمین اجتماعی، از طریق سامانه خدمات اینترنتی تأمین اجتماعی و برای افراد تحت شمول قانون استخدام کشوری، با مراجعه حضوری به اداره محل خدمت مادر است.

 انتقال حقوق بازنشستگی به فرزند بعد از فوت که از نظر قانون تأمین اجتماعی و قانون استخدام کشوری، مجاز بوده، تابع شرایطی است که در ادامه، به توضیح این شرایط، می‌پردازیم.
فرزند دختر، برای برخورداری ازحقوق بازنشستگی پدر و مادر خودو استفاده از بیمه تأمین اجتماعی یاخدمات درمانی آنها، دارای محدودیت سنی نبوده و تا زمانی که ازدواج‌نکرده و دارای شغل نیست، می‌تواند برای انتقال حقوق بازنشستگی پدر یا مادر خود، اقدام نماید.

فرزند پسر، حداکثر تا ۲۰ سالگی،حق برخورداری از حقوق بازنشستگی پدر و مادر خود را داشته و بعدازاین سن،تنها در شرایط معلولیت و از کارافتادگی
یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی،حق انتقال حقوق بازنشستگی پدر یا مادر خود را خواهد داشت.