قابل‌توجه دریافت‌کنندگان سوخت از طریق سامانه سدف

سازمان امور مالیاتی کشور در صورت دریافت اطلاعات از مراجع ذی ربط، به هنگام رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیان اشخاص حقوقی و حقیقی که از طریق سامانه سدف (سامانه دریافت فرآورده‌های نفتی) سوخت دریافت نموده‌اند، میزان سوخت یارانه‌ای/غیریارانه‌ای مصرفی را بر اساس میزان تولید واقعی آنالیز نموده و ضمن بررسی موجودی سوخت آخر دوره واحد اقتصادی، چنانچه استفاده از سوخت دریافتی در فعالیت غیراصلی محرز شود، وفق مقررات قانون مالیات­های مستقیم در این ارتباط اقدام خواهد نمود.