امکان پرداخت مالیات ارزش افزوده با ضمانت‌نامه یا اسناد خزانه

ابلاغیه سازمان امور مالیاتی در خصوص اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده به صورت ضمانت‌نامه بانکی یا اسناد خزانه منتشرشد.