معافیت‌های ‌قانون ‌دائمی ‌مالیات ‌بر‌ارزش ‌افزوده برای ‌محصولات ‌غذایی‌ و ‌کالاهای ‌پرمصرف‌ سبد ‌‌تغذیه ‌خانواده