اهداف مالیات در باب اجتماعی و اقتصادی

امروزه نقش نظام­های مالیاتی در هر کشوری در تأمین درآمدها از محل منابع مالیاتی بر کسی پوشیده نیست.

در باب اجتماعی : هدف اصلی وضع مالیات، کاهش فاصله طبقاتی و توزیع مجدد درآمدهاست.

    در باب اقتصادی : هدف اصلی وضع مالیات ها، تثبیت نوسانات اقتصادی، تخصیص بهینه منابع بین بخش های مختلف و کمک به تسریع فرآیند توسعه بخشی یا منطقه ای می باشد

هدف بودجه ای دولت ها از وضع مالیات ها نیز، تأمین مالی بودجه دولت می باشد.