مالیات و تغییر نصاب های مربوط به آن در سال ۱۴۰۱

نرخ مالیات چیست:

هر کسب و کاری بعد از کسر هزینه ها از حاصل درآمد و فروش، سود خود را مشخص می نماید. البته نکته مهم آن است که بدانیم مالیات به سود تعلق می گیرد و نه به فروش. این سود در نرخ مالیاتی ضرب می شود و میزان مالیات مشخص می گردد.

در سالهای اخیر نرخ مالیاتی تا ۵۰ میلیون تومان سود، ۱۵ درصد مالیات تعلق می گرفت. نسبت به ما به التفاوت ۵۰ میلیون تومان تا ۱۰۰ میلیون تومان، ۲۰ درصد و بیشتر از ۱۰۰ میلیون تومان، ۲۵ درصد مالیات در نظر گرفته می شد.

مصوبه هیأت وزیران و تغییر صورت گرفته در خصوص نرخ مالیات:  

اشخاصی که سودشان تا ۲۰۰ میلیون تومان باشد برای محاسبه مالیات، سود ضرب در ۱۵ می شود. اگر سود بیشتر از ۲۰۰ میلیون تومان تا ۴۰۰ میلیون تومان باشد، ۲۰ درصد و اگر بیشتر از ۴۰۰ میلیون تومان باشد در ۲۵ درصد ضرب می گردد. البته توجه داشته باشید که این ارقام در مابه التفاوت ضرب می گردد.

در این خصوص به مثال زیر توجه نمایید:

فرض کنید سود یک واحد صنفی در طول یکسال ۵۰۰ میلیون است. بنابراین تا ۲۰۰ میلیون تومان ضرب در ۱۵ درصد می شود و نسبت به ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون ضرب در ۲۰ درصد و ۱۰۰ میلیون باقی مانده ضرب در ۲۵ درصد می گردد برای محاسبه مالیات. اما اگر محاسبه مالیات با این روش برای شما دشوار است یک راه ساده تر هم وجود دارد. 

روش ساده تر محاسبه مالیات:

فرض کنید واحدصنفی سود یکسالش ۳۰۰ میلیون تومان است. این ۳۰۰ میلیون را مستقیم ضرب در ۲۰ درصد می کنیم و در نهایت ۱۰ میلیون تومان را از آن کم خواهیم کرد سریعاً میزان مالیات آن بدست خواهد آمد.