مهلت درخواست پلمپ دفاتر سال 1402

مهلت درخواست اظهارنامه پلمپ دفاتر سال 1402 فقط تا پایان اسفند ماه سال 1401میباشد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام

۱.آخرین آگهی تغییرات شرکت و روزنامه های رسمی

۲.کد پستی تایید شده توسط اداره پست

۳.کپی شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیئت مدیره

۴.شماره تلفن های اعضاء هئیت مدیره(باید بنام شخص باشد)

۵.شماره تلفن ثابت