مالیات چیست؟

مالیات قسمتی از درآمد های جامعه یا قسمتی از سود فعالیت های اقتصادی است که سهم دولت می شود، چون امکانات و ابزار دسترسی به این درآمدها را دولت برای مردم فراهم کرده است. به عبارت دیگر مالیات نوعی هزینه اجتماعی می باشد که طبق قانون باید توسط مردم به دولت پرداخته شود تا ضمن تامین مخارج عمومی، توانایی جایگزینی این منابع و امکانات فراهم شود.

طبق قوانین مالیاتی در ایران، مالیات به دو دسته کلی مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شود. اگر پرداخت کننده مالیات یا مودی مالیاتی یک نفر باشد، آن مالیات مستقیم محسوب می شود و اگر پرداخت کننده آن برای دولت نامشخص باشد به آن غیر مستقیم می گویند. مانند مالیاتی که به طور غیر مستقیم روی کالا ها و خدمات اعمال می شود.