مالیات تکلیفی اجاره چیست و پرداخت آن بر عهده کیست؟  

مالیات تکلیفی نوعی از مالیات بر درآمد اشخاص محسوب می‌شود که براساس احکام قانونی مختلف اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری وظیفه دریافت از مودی و پرداخت آن را به سازمان امور مالیاتی بر عهده دارند. 
مالیات تکلیفی انواع مختلفی دارد که در مواد قانونی مختلف از جمله تبصره 9 ماده 53، مواد 85، 86، 102، 103، 107  قانون مالیات‌های مستقیم به آن‌ها اشاره شده است. اما در حال حاضر مهم‌ترین مالیات تکلیفی که وجود دارد همان تبصره 9 ماده 53 است. 
ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم به بحث مالیات بر درآمد اجاره املاک و مستغلات پرداخته و یکی از مواد مهم قانونی در این زمینه است. این ماده قانونی می‌گوید: 

درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌گردد عبارت است از کل مال‌الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر بیست­ و پنج ‌درصد(25%) بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.