عدم همراهی درآمد مالیاتی با رشد اقتصادی

بررسی ها نشان می دهد در دو سال اخیر علی رغم رشد اقتصادی مثبت، نسبت درآمدی مالیاتی به حجم اقتصاد به روند نزولی خود ادامه داده است.

به گزارش اکوایران از سال 99 با رشد مثبت اقتصادی و بزرگ تر شدن حجم حقیقی اقتصاد در کشور مواجه بوده ایم. این روند در سال 1400 نیز ادامه یافت و در سال گذشته شاهد رشد بالغ بر 4 درصد در تولید ناخالص بودیم. اما با وجود اینکه حجم اقتصاد ایران در دو سال اخیر بزرگ تر شده، نسبت درآمد مالیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است. به طبع با ایجاد رونق در اقتصاد پیش بینی می شود درآمد دولت ار سوی مالیات ستانی نیز افزایش یابد اما این امر در سال گذشته و سال 99 رخ نداد. پیش بینی میشود علی با وجود اینکه رشد در دو سال گذشته مثبت بوده اما اقتصاد کشور و الخصوص بخش هایی به آن ها مالیات تعلق می گیرد، آنگونه که باید شاهد رونق نبوده است.

تولید ناخالص اسمی ایران در سال گذشته 8 هزار و 692 هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده است. کل درآمد مالیاتی نیز که در سال 1400 دولت به دست آورده حدود 305 هزار میلیارد تومان بوده است. بر این اساس نسبت کل درآمد مالیاتی به حجم اقتصاد ایران در سال گذشته حدود 3.7 درصد برآورد می شود. بررسی ها نشان می دهد این عدد در سال گذشته نسبت به تمامی سال های دهه 90 برای شاخص نسبت درآمد مالیاتی به کل حجم اقتصاد پایین‌تر بوده است.

البته بررسی ها نشان می دهد قسمتی از رشد اقتصادی در دوسال گذشته متأثر از رشد اقتصادی بخش نفت بوده، به گونه ای که رشد این بخش در زمستان 99 هم زمان با آمدن بایدن بالغ بر 33 درصد برآورد شده است. همچنین در سال گذشته نیز ارزش افزوده بخش نفت و گاز حدود 10 درصد رشد را تجربه کرده به طبع چنانچه افزایش حجم اقتصاد از سمت فروش نفت باشد، عایدی برای درآمد های مالیاتی دولت نخواهد داشت.

از سویی نیز در دو سال گذشته با اپیدمی کرونا در کشور مواجه بوده ایم، این رویداد به خودی خود اقتصاد را دچار مشکل و رکود می کند. می توان این احتمال را قئل شد که دولت برای عدم تعمیق بیشتر رکود در اقتصاد و طی یک سیاست تشویق تولید، سعی کرده از منظر مالیاتی به اقتصاد و تولید فشار مضاعف وارد نکند.