اصلاحیه دستورالعمل ابلاغ الکترونیکی درباره ترتیبات اجرایی ابلاغ الکترونیک

پیرو بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ در خصوص  نحوه ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی ،اصلاحیه دستورالعمل مذکور  درباره ترتیبات اجرایی ابلاغ الکترونیک ابلاغ شد.

بموجب این بخشنامه خودداری از مراجعه به حساب ابلاغ الکترونیک ظرف ده روز در حکم مستنکف تلقی و به منزله ابلاغ قانونی است.