اظهارنامه قضایی چیست و چه کاربردی دارد

در پاسخ به اینکه اظهارنامه چیست و کاربرد اظهارنامه قضایی چیست باید گفت: مطابق ماده 156 قانون آئین دادرسی مدنی اظهارنامه قضایی از جمله ابزار ها و امکاناتی است که قانون گذار در اختیار افراد گذاشته تا بدون طرح دعوی در محاکم اقدام به اعلام اراده و درخواست خویش به طرف مقابل نموده و در صورت امکان مسائل فی مابین را حل و فصل نمایند. ارسال اظهارنامه اختیاری است مگر در مواردی که قانون گذار مشخص و الزام نموده است.

قانونگذار در قانون آئین دادرسی مدنی ابزاری به اسم اظهارنامه را پیش بینی کرده است. در واقع، با استفاده از اظهار نامه، می توانیم بدون اینکه به دادگاه رفته و اقامه دعوا نماییم اراده و درخواست خویش را به طرف مقابل اعلام نماییم. ارسال اظهارنامه و حتی پاسخ به آن، امری اختیاری است؛ با این وجود مزایایی که استفاده از این ابزار دارد  سبب شده است تا قانونگذار توجه ویژه ای به آن داشته باشد.

در برخی از شرایط، ممکن است که نخواهیم یا نتوانیم در مراجع قضایی برای حق یا طلبی که از دیگری داریم اقامه دعوا کنیم یا مایل باشیم پیش از اقامه دعوا در محاکم، ابتدا از طریق یک فراخوان و دعوت، اراده خویش مبنی بر صلح و سازش و حل توافقی و مسالمت آمیز در خصوص موضوع را به طرف مقابل اعلام نمائیم. گاه نیز پیش می آید که در پی جمع آوری ادله جهت اثبات آگاهی طرف مقابل، در دادگاه بوده. تمامی این امور از طریق ارسال اظهارنامه قضایی میسر و ممکن است.

بنابراین، در این مقاله به بررسی اینکه اظهارنامه چیست و اظهارنامه چه کاربردی دارد از منظر قانون آئین دادرسی مدنی می پردازیم. چنانچه مایل هستید با تعریف اظهارنامه و کاربرد اظهارنامه قضایی آشنا شوید در ادامه مقاله با ما همراه باشید.