چگونگی رسیدگی به پرونده های مالیاتی:

س از دریافت دعوتنامه صاحبان مشاغل می توانند در قبال دریافت دعوتنامه سه کار انجام دهند.

اگرمؤدی بدون توجه به دعوتنامه هیچ کدام از اسناد و مدارک خواسته شده را در مهلت مقرر ارائه ندهد، سازمان امور مالیاتی بدون هیچ گونه پیش شرطی، گزارش رسیدگی را به صورت علی الراس صادر خواهد کرد.

اگر مؤدی مدارک و اسناد درخواستی را مطابق ابلاغیه به سازمان امور مالیاتی ارسال نماید، ولی مدارک و اسناد کامل نباشد و مؤدی مطابق تکالیف درج شده در آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات مستقیم، مدارک را ارائه نداده نباشد، در این حالت اداره امور مالیاتی گزارش را به صورت علی الرأس صادر می کند.

اگر مؤدی مدارک و اسناد درخواستی را ارائه دهد و مدارک و اسناد را نیز مطابق آیئن نامه های اجرایی ماده 95 قانون مالیات بوده و در زمان مقرر هم به واحد رسیدگی به پرونده تحویل داده شود، رسیدگی به دفاتر و اسناد مورد پذیرش قرار گرفته و بررسی درآمد و برگشت هزینه ها به صورت علی الرأس خواهد بود.