پیامدهای عدم استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ مالیات برای صاحبان مشاغل

چنانچه صاحبان مشاغل به جای تکمیل و استفاده از فرم تعیین مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم، اظهارنامه مالیاتی تسلیم نمایند و اسناد و مدارک حساب مالی لازم را هنگام رسیدگی مالیاتی ارائه ننمایند، با پیامدهای مختلفی مواجه خواهند شد.

۱- عدم اعطای معافیت ماده مالیاتی پایه سالانه موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم

۲- عدم بهره مندی از ضریب تعدیل تبصره ماده ۱۰۰ ( در فرم تعیین مالیات مقطوع که توسط سازمان امور مالیاتی مقرر شده ) و محاسبه مالیات با نرخ ماده ۱۳۱ که در کمترین حالت موجب چند برابر شدن مالیات خواهد بود.

۴- جریمه دفاتر برای اشخاص گروه اول شغلی

۵- در تبصره ماده ۱۰۰ فقط گردش پوز لحاظ شده ولی در رسیدگی اظهارنامه ها گردش کل حسابهای مودی مورد رسیدگی مالیاتی قرار می گیرد.