قابل توجه متقاضیان فرم تعیین مالیات مقطوع سال ۱۴۰۰ ( تبصره ماده ۱۰۰ )

با توجه به تغییرات اعمال شده در سامانه اظهارنامه بخش تکمیل فرم تبصره ماده ۱۰۰ جهت عملکرد سال ۱۴۰۰، سقف مالیات قطعی برای فروش های ؛

تا ۱ میلیارد تومان،
سه برابر مالیات سال قبل یا ۵ میلیون تومان مالیات

از۱ تا ۳ میلیارد تومان،
سه برابر مالیات سال قبل یا ۱۰ میلیون تومان مالیات

از ۳ تا ۴.۸۰۰ میلیارد تومان، سه برابر مالیات سال قبل یا ۱۵ میلیون تومان مالیات