برگ درخواست ارائه مدارک و اسناد چیست؟

یکی از مواردی که هر ساله برای تمامی اهالی تجارت ، شرکتها و کسبه، ارسال میگردد برگ درخواست ارائه اسناد و مدارک می باشد که در اجرای بند دوم ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم، اداره امورمالیاتی برای رسیدگی به مالیات شما صادر و به شما ابلاغ می نماید.

در درجه اول اداره امور مالیاتی موظف است این برگه را کتباً به شما یا نماینده شما ابلاغ نماید برای همین سعی نمایید از دعوت تلفنی اجتناب نموده و جهت مکتوب بودن و مستند بودن دعوت، پس از تماس تلفنی ممیز، جهت دریافت دعوتنامه حضوراً به حوزه مالیاتی خود مراجعه و برگه را پس از امضاء دریافت نمایید.

ممیز مالیاتی می تواند جهت بررسی مالیات شما به دو صورت عمل نماید. در نوع اول می تواند در تاریخ ذکر شده در دعوتنامه، به محل کار یا دفتر شما مراجعه و مدارک و اسناد را در محل شما بررسی نماید. در نوع دوم شما میتوانید اسناد و مدارک را جمع آوری و به حوزه مالیاتی برده و به ممیز خود تحویل نمایید.

مهلت قانونی برای ارائه اسناد و مدارک یک هفته میباشد که تاریخ پایان مهلت در برگه دعوتنامه ذکر شده است. شما بایستی مدارک را تا تاریخ پایان دعوت به حوزه تحویل نمایید در غیر اینصورت مدارک شما قابل قبول نبوده و شما نمی توانید بعدها به آن استناد نمایید برای همین تاکید می شود که مدارک را در مهلت مشخص شده تحویل نمایید.

سعی نمایید در زمان تحویل، از ممیز بخواهید که تک تک اوراق، اسناد و دفاتر را بطور کامل در رسید دریافت مدارک ذکر نماید. علاوه بر آن از مدارک مهم خود رونوشت تهیه نموده و در صورت عدم نیاز، اصل اوراق را تحویل ننمایید. در بسیاری موارد همان کپی اوراق مثبته کافی میباشد. دلیل تاکید بر ذکر تمامی موارد در رسید، احتمال گم شدن اوراق و یا ادعای بعدی در مورد عدم ارائه مدارک توسط شما میباشد.

تاکید می نمایم که مدارک را بطور کامل و در یک وهله تحویل نمایید و از تحویل ناقص مدارک اجتناب نمایید. اگر شما مدرکی مثل دفاتر قانونی یا اوراق مثبته هزینه خود را در این وهله تحویل ننمایید، اداره دارایی آنها را در مراحل بعدی از شما قبول نخواهد کرد و ممکن است عدم ارائه این اسناد باعث جابجایی شدید مبلغ مالیات شما گردد.

در پایان لازم به ذکر است در صورتی که نتوانستید مدارک خود را ظرف یک هفته کامل و به حوزه تحویل نمایید، طبق قانون این فرجه را دارید که درخواستی خطاب به ممیز کل حوزه خود تهیه نموده و از ایشان درخواست نمایید تا مهلت بیشتری به شما داده شود. ممیز کل اختیار دارد تا یک هفته علاوه بر مهلت اولیه به شما فرصت دهد تا مدارک را تکمیل و تحویل نمایید.