شیوه محاسبه مالیات بر ارث و روند آن:

مالیات بر ارث دارایی های شخص متوفی به شیوه تکی و یا موردی قابل پرداخت است و نیازی نیست تکلیف همه اموال به صورت یک جا مشخص شود.

به همین جهت اگر وراث بخواهند یک بخش از ماترک فرد متوفی را منتقل نمایند قادر خواهند بود این عمل را با پرداختن مالیات مربوط به نقل و انتقال و مالیات بر ارث همان بخش از دارایی انجام دهند و پروسه انحصار وراثت و تعیین تکلیف باقی دارایی ها را در زمان دیگری رسیدگی کنند.

به عنوان نمونه جهت محاسبه مالیات بر ارث یک ملک، اول به مقدار 5 درصد ارزش معاملاتی از ملک، مالیات نقل و انتقال آن تعیین می گردد و بعد از این که مالیات نقل و انتقال را یک و نیم برابر در نظر بگیریم، مالیات بر ارث مشخص می گردد.

به همین صورت مالیات بر ارث اموال فرد متوفی (ملک، حق واگذاری محل، اوراق مشارکت، سهام و دیگر دارایی های مالی فرد متوفی) به شیوه ای جداگانه و با ارزش مشخص آن در قانون احتساب می شود.