شیوه محاسبه ارزش اموال واحتساب مالیات بردارایی های وقف شده

اساس و مبنای ارزش اموال، قیمت روز انتقال به وارثان است. با در نظر گرفتن این موضوع، تعلل بعضی افراد در انجام پروسه انحصار وراثت به جهت کم شدن نرخ مالیات متعلقه در زمان های آینده بی فایده است.

مودی بعد از اخذ فرم ارزیابی دارایی ها و رسیدگی به تقاضای گواهی مفاصا حساب از سازمان امور مالیاتی مربوطه، ده روز فرصت دارد تا اقدام به پرداخت مالیات نماید.

اگر در زمان تعیین شده مالیات خویش را پرداخت نکند، سازمان امور مالیاتی مکلف است گزارش ارزیابی را اصلاح و به روز رسانی نماید.

احتساب مالیات برای دارایی های وقف شده:

قوانین برای دارایی هایی که متوفی آن ها را نذر، حبس و یا وصیت کرده باشد احکامی دارد اگر دارایی های فرد متوفی به جهت وصیت یا نذر به وارثان انتقال یابند، شامل مالیات بر ارث و اگر به غیر وارثان انتقال یابد شامل مالیات بر درآمد اتفاقی می شود.

طبق ماده 38 مقررات مالیات، اگر منافع به دست آمده از اموال فرد متوفی به جهت نذر یا وصیت به دیگران داده شوند، افرادی که از این اموال نفع می برند، هر سال شامل پرداخت مالیات خواهند شد.

نکته:

ادارات مالی و اعتباری، سازمان های ثبت اسناد، املاک، بانک ها و تمامی نهادهای مالی اجازه ندارند پیش از اخذ گواهی پرداخت مالیات بر ارث، دارایی های فرد متوفی را به وارثان منتقل کنند و اگر چنین خطایی رخ دهد، نهادهای ذکر شده و وارثان به مقدار 2 برابر مالیات جریمه خواهند شد.