حق بیمه کارگران ساختمانی ۱۴۰۱

یکی از پرتکرار ترین سوالاتی که مطرح میشود این است که نرخ بیمه کارگران ساختمانی ۱۴۰۱ و یا به عبارتی حق بیمه کارگران ساختمانی ۱۴۰۱ چقدر است؟

حق بیمه کارگران ساختمانی ۱۴۰۱ بر اسا حقوق دریافتی آن ها تعیین میشود و برای کارگران استاد کار حق بیمه برابر با 1/4، کارگران نیمه ماهر 1/3 و برای کارگران عمومی 1/2 دستمزد آن ها خواهد بود.

بر این اساس نرخ بیمه کارگران ساختمانی ۱۴۰۱ به ص۳ورت زیر خواهد بود:

حق بیمه کارگران ساختمانی ۱۴۰۱ برای 6 ماهه اول سال (ماه های 31 روزه)

نوع کارگرانمبنای محاسبهمبلغ حق بیمه
کارگران ماهر۱/۴ حداقل دستمزد۴۲۳۰۰۰ تومان
کارگران نیمه ماهر۱/۳ حداقل دستمزد۳۹۳۰۰۰ تومان
کارگران عمومی۱/۲ حداقل دستمزد۳۶۳۰۰۰ تومان

حق بیمه کارگران ساختمانی ۱۴۰۱ برای 6 ماهه دوم سال (ماه های 30 روزه)

نوع کارگرانمبنای محاسبهمبلغ حق بیمه
کارگران ماهر۱/۴ حداقل دستمزد۴۱۰۰۰۰ تومان
کارگران نیمه ماهر۱/۳ حداقل دستمزد۳۸۰۰۰۰ تومان
کارگران عمومی۱/۲ حداقل دستمزد۳۵۱۰۰۰ تومان

لازم به ذکر است که کارگر ساختمانی کسی میباشد که در پروژه های ساخت و ساز حضور دارد و مشمول قوانین خاص بیمه ای نمیباشد.

نرخ مبنای کسر حق بیمه برای کارگران برابر با 7 درصد دستمزد ماهیانه دریافتی آن ها میباشد که باید به سازمان بیمه تامین اجتماعی پرداخت شود