خدمات شرکت های حسابداری در زمینه حسابداری مالیاتی

مهمترین خدماتی که در زمینه حسابداری مالیاتی توسط شرکت های مالیاتی ارائه می شود به شرح زیر خواهد بود:

  • تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی
  • تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
  • تهیه و تنظیم گزارش های فصلی
  • مالیات بر درآمد پرسنل
  • تهیه و تنظیم دفاتر قانونی شرکت مانند دفتر روزنامه و دفتر کل و …
  • تنظیم اظهارنامه عملکرد
  • پیگیری مسائل و مشکلات مالیاتی و تلاش برای رفع آن ها
  • رسیدگی به پرونده های دادرسی مالیاتی
  • و …