تمدید اظهارنامه های حقوقی

تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1400 اشخاص حقوقی وصاحبان املاک اجاری مورد موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی قرارگرفته والبته درجریان اخذ مجوز از مراجع ذیربط می باشد .

از آنجا که اخذ مجوز از مرجع مورد نظر نیاز به طی مراحل اداری بوده و از طرفی محدودیت زمانی مهلت قانونی تسلیم اظهارنامه مالیاتی ( تا شنبه 1مرداد ، فقط 3روز دیگر ) ،به نظر می رسد تمدیدمهلت تسلیم اظهارنامه با ذکر ” موافقت مراجع ذیربط ” (همچون تمدید اظهارنامه صاحبان مشاغل که 31 خرداد اعلام شد حال آنکه مصوبه ستاد ملی کرونا در 4تیر صادر شده ) توسط سازمان امورمالیاتی کشور اعلام گرد .