چرا حسابداری و امور مالی برای تجارت اهمیت دارد:

حسابداری، امور مالی و درک اعداد و ارقام، کلید اصلی تجارت می باشد و تمامی جریان های به دست آمده از این علم، کمک می کند که تصمیم گیرندگان، بهترین و مفید ترین تصمیمات را بگیرند.

هدف حسابداری و امور مالی در تجارت:

حسابداری باعث هدایت امور مالی و پیشرفت می شود. در واقع حسابداری باعث به وجود آمدن بستری می باشد که از جریان رفت و آمدهای پولی کاملا آگاه می شوید و می توانید شرایط پیشرفت کاری خود رافراهم کنید.