? بازگشت مالیات تکلیفی

◾️در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بندی آمده است که به نحوی شبیه ماده ۱۰۴ سابق قانون مالیاتهای مستقیم است. سابقا در ماده ۱۰۴ در زمان پرداخت حق‌الزحمه‌ها ابتدا پنج درصد و بعدا سه درصد مالیات کسر می‌شد. حالیه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز دو درصد برداشت توسط پرداخت کنندگان ( حقوقی ها و حقیقی های گروه اول شغلی ) پیش‌بینی شده است.

?اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل گروه اول موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم مکلفند در هر مورد که بابت ارائه خدمات دریافتی

( به استثنای کارمزد پرداختی به بورس ها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس، بانک ها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، تسهیلات اعطایی بانک ها و تعمیر و تکمیل واحد مسکونی، خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق و اسناد خزانه و یا اوراق تسویه که بابت بدهی دولت به اشخاص داده می شود و همچنین سایر خدماتی که به تشخیص سازمان امور مالیاتی ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون اعلام می شود )

?وجوهی را به هر عنوان ( اعم از نقدی و غیر نقدی ) مجموعا بیش از پنج میلیون ( ۵.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال بابت هر خدمت پرداخت می کنند دو درصد ( ۲% ) آن را به عنوان علی الحساب مالیات مودی ( دریافت کنندگان وجوه ) کسر و تا پایان ماه بعد به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان شامل نام، شماره ملی یا شناسه ملی حسب مورد و نشانی آن ها را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می کند به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند .

?احکام مواد ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون مالیات های مستقیم در اجرای این حکم جاری می باشد.