◾️ قابل توجه کلیه فعالان اقتصادی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده

نظر به اینکه مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲/ ۳/ ۱۴۰۰، مالیات و عوارض ارزش افزوده به صورت تجمیعی پیش بینی و مصوب شده است،

?لذا از تاریخ اجرای این قانون (۱۳/ ۱۰/ ۱۴۰۰)، نیاز به تفکیک مالیات و عوارض به صورت مجزا در صورتحساب های صادره نمی­ باشد و جمع مالیات و عوارض متعلقه در صورتحساب های عرضه کالا و خدمات درج گردد.