پرداخت سود تقسیمی مصوب مجمع از طریق سامانه سجام الزامی است

الزام به پرداخت سود تقسیمی مصوب مجمع از طریق سامانه سجام موضوع بند م تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۱توسط سازمان بورس بخشنامه شد.