نحوه اعمال نرخ صفر مالیاتی به سود تقسیم نشدۀ انتقالی به حساب سرمایه

اعمال نرخ صفر مالیاتی به سود تقسیم نشدۀ انتقالی به حساب سرمایه، موضوع بند (ف) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور توسط سازمان بورس تشریح شد.