اعلام مهلت ارسال اظهارنامه فصل زمستان سال ۱۴۰۰

دستورالعمل شماره ۵۳۹/ ۱۴۰۰/ ۲۰۰ مورخ ۲۸/ ۱۲/ ۱۴۰۰ رئیس کل سازمان امور مالیاتی در خصوص تسلیم اظهارنامه دوره چهارم ( فصل زمستان ) مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ منتشرشد.

بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی مؤدیانی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی (فصل زمستان سال ۱۴۰۰ را تا پایان روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ تسلیم نمایند، امکان برخورداری صد در صد (۱۰۰٪) بخشودگی جرائم را دارند

نظر به مصادف بودن مهلت تسلیم اظهارنامه دوره چهارم ( فصل زمستان ) مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ با تعطیلات نوروز و با توجه به درخواست های مودیان محترم موضوع نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان گرامی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان ، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مقرر می دارد؛ ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مودیانی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی ( فصل زمستان ) سال ۱۴۰۰ را تا پایان روز چهارشنبه مورخ ۲۴/ ۱/ ۱۴۰۱ تسلیم نمایند ، امکان برخورداری از صد در صد ( ۱۰۰٪ ) بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلقه از تاریخ مذکور را در صورت درخواست کتبی برای مودیان فوق الذکر فراهم نماید.