اخذ مالیات بر اساس سامانه ای که کارایی نداشت

ملک زاده در خصوص قانون مالیات بر خانه های خالی اظهار کرد: باید بر اساس سامانه ملی املاک و اسکان کشور سکونت و مالکیت افراد را تشخیص داده و منازل خالی را تشخیص دهیم تا مالیات مربوطه اخذ شود. اما نکته این جاست که این سامانه متکی بر خوداظهاری افراد است و متاسفانه وزارت راه و شهرسازی در این قضیه ضعیف عمل کرده و خوداظهاری مردم به صورت کامل انجام نشده است.وی همچنین در خصوص از دست رفتن اطلاعاتِ شمار قلیلی از مردم که آمار منازل خود را روی سامانه املاک به ثبت رساندند، گفت: کار بر اساس متنِ قانون که خوداظهاری را راهکارِ مالیات ستانی از خانه های خالی می داند، پیش نرفت.

ملک زاده خاطرنشان کرد: در پروسه ای دیگر اطلاعاتی را از دستگاه ها اخذ کردند و یکسری منازل خالی را در این راستا شناسایی کردند. اما مشکل این جا بود که منازلِ رصد شده باید تحتِ چه قانونی مشمول مالیات بر خانه های خالی باشند!

این کارشناس حوزه اقتصاد به رادیو گفت‌وگو گفت: در این میان سردرگمی برای حاکمیت ایجاد شد که حال باید بر اساس کدام یک از قوانین، مالیات اخذ شود!؟

ملک زاده پیچیدگی دیگر را ناظر بر آماری دانست که یکسری منازل را خالی در نظر گرفته ولی در خوداظهاری مردم، به عنوان واحدهای غیر خالی درج شده است.

وی افزود: در سامانه املاک چالشی ناظر بر منازلی وجود دارد که مردم در آن سکنی کردند ولی به عنوان خانه خالی در نظر گرفته شده و مردم مجبور به پرداخت مالیات هستند.

لذا کارایی سامانه در صورتی تکمیل می شود که مردم خوداظهاری را انجام داده باشند و در رابطه با منازلِ استیجاری نیز، مستاجر و هم مالک باید با مراجعه به سامانه نسبت به استفاده از منزل خوداظهاری نمایند.