رفع ابهام معافیت مالیاتی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری

پاسخ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص رفع ابهام معافیت مالیاتی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری با توجه به قانون بودجه سال ١۴٠١منتشر شد.