بخشنامه تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم در سال 1401

بخشنامه مورخ ٧/ ١ / ١۴٠١ سازمان امور مالیاتی درخصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم قابل بخشش در سال ۱۴۰۱ منتشر شد.