🔆 اصول کلی قرارداد #پیمانکاری 👷🏻

اجرای کار در شب، در موارد زیر، مجاز است

🔷الف: دربرنامه زمانی تفصیلی پیش بینی شده باشد

🔷ب: هرگاه به سب بروز تاخیرهایی ازسوی پیمانکار، انجام کار طبق تشخیص پیمانکار در مدت پیمان امکان پذیر نباشد، پیمانکار می تواند بدون آنکه حق دریافت اضافه هزینه کار را داشته باشد با تایید مهندس مشاور و موافقت کارفرما، قسمتی از کار را در شب اجرا کند