◾️کدامیک جرم مالیاتی محسوب نمی شود؟

الف) استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی
ب) تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع
ج) ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی در راستای ماده ۱۸۱ ق.م.م
د) خودداری از تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای ۲ سال متوالی

?جواب : گزینه د، وفق ماده ۲۷۴ ق.م.م، موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکب یا مرتکبان حسب ‌مورد، به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌گردند:

➖۱ ـ تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن
➖۲ ـ اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن
➖۳ ـ ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (۱۸۱) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی‌ بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد(۱۶۹) و (۱۶۹ مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام
➖۴ ـ عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین‌شده
➖۵ ـ تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع
➖۶ ـ خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه‌ سال متوالی
➖۷ـ استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی