🔰 چگونگی اجرای ضوابط مقرر موضوع تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم برای اشخاص حقیقی فاقد فعالیت کسبی

◾️مطابق بند ۵ دستورالعمل فرایند صدور گواهی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم ( مصوبه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ) استعلام بانک ها و موسسات اعتباری ( جهت اعطای تسهیلات بانکی ۲۰۰ میلیون تومان و بیشتر ) برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی که نشانی محل سکونت آنان حسب مورد در محدوده اداره امور مالیاتی مربوط قرار می گیرند با رعایت ترتیبات زیر پاسخ داده شود:

🔹در مورد آن دسته از اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی که صورت های مالی خود را مطابق بند ۶ – ۳ این دستورالعمل ؛

بند ۶ – ۳ : [در مواردی که به دلیل عدم اشتغال متقاضی تسهیلات به فعالیت کسبی ، ارائه صورتهای مالی از سوی وی مصداق ندارد ، متقاضی باید صورتهای مذکور را حسب مورد با درج عدد صفر و اعلام عدم فعالیت کسبی با ذکر نوع تسهیلات در ذیل آن تکمیل و به بانک ارائه دهد]

🔹جهت پاسخ به استعلام نیازی به تشکیل پرونده و طی مراحل ثبت نام از سوی مودی نیست .ادارات امور مالیاتی موظفند پرونده ای موقت برای نگهداری سوابق این گروه از مودیان ایجاد نمایند. در صورت احراز استفاده از این تسهیلات در فعالیت اقتصادی ، اداره امور مالیاتی می بایست ضمن ارجاع سوابق و مدارک به گروه رسیدگی ، مودی مربوط را جهت طی مراحل تشکیل پرونده راهنمایی نمایند.