قابل توجه بانک ها و موسسات اعتباری و مودیان مالیاتی

برخی جزئیات از ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم در خصوص اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل توسط سازمان امور مالیاتی تشریح شد.

تاکید به اجرای ضوابط و مقررات چگونگی پاسخ به استعلام های دریافتی در سامانه صدور الکترونیکی گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم

تکمیل فرآیند ثبت نام از ۴۴ به ۴۵ موضوعیتی ندارد.

منوط کردن صدور گواهی یادشده به پرداخت حق تمبر وجه قانونی ندارد.