تفکیک نرخ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده از ۱۳ دی ۱۴۰۰

با توجه به قانون ارزش افزوده ، تفکیک نرخ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده از ۱۳ دی ۱۴۰۰ بدین شرح می باشد: