✅ 20 اقدام پیشگیرانه بسیار مهم در ارسال اظهارنامه مالیاتی

جهت اطمینان از صحت اطلاعات و جمع بندی صحیح آنها برای ارسال اظهارنامه مالیاتی، می توان اقداماتی را جهت پیشگیری از تبعات بعدی انجام داد:

1️⃣ تطبیق گروه فعالیت با سامانه خرید و فروش فصلی

2️⃣ به روز بودن مصوبه اندوخته قانونی و احتیاطی هیات مدیره

3️⃣ آنالیز کامل حجم فروش اینکه آیا واقعا بهای تمام شده و کسر از فروش با درصد سود قابل توجیه است

4️⃣ جداسازی سود بانکی از سایر درآمدها

5️⃣ تخصیص کامل سود و ایجاد ذخیره مالیات

6️⃣ محور بندی موجودی ها از ابتدای دوره + خرید – فروش تا پایان دوره

7️⃣ تطبیق کامل لیست بیمه با هزینه ثبت شده در حقوق

8️⃣ ثبت اصلاحی مالیاتهای جامانده مانند تکلیفی و اجاره و ….

9️⃣ کنترل کامل جدول استهلاک و محاسبات مربوط به آن طبق ارزش دفتری

🔟 تطبیق ۴ دوره مالیات و عوارض ارزش افزوده با کدینگ سیستم حسابداری

⏸ کنترل پایش ارزش افزوده ( تسویه در پایان هر دوره)

2️⃣1️⃣ کنترل تمامی قبض های مالیاتی پرداختی در طول سال مالی جهت کسر از میزان مالیات محاسبه شده

3️⃣1️⃣ کنترل اظهارنامه دوم که منظور گزارش صورت معاملات فصلی است چون در هر دوره مجدد اظهار میگردد

4️⃣1️⃣ گرفتن تاییدیه از بدهکاران

5️⃣1️⃣ گرفتن تاییدیه از بستانکاران

6️⃣1️⃣ اقدام برای امضا الکترونیک حداقل یک ماه قبل از ارسال

7️⃣1️⃣ برطرف کردن مغایرت نرم افزارحسابداری با صورتهای مالی اساسی

8️⃣1️⃣ آماده سازی تقدم و تاخرها در تاریخ اسناد و ثبت ها

9️⃣1️⃣ کنترل گردش های منفی و خارج کردن از قرمز شدن مثلا تنخواه در هیچ زمانی بستانکار نمی شود

0️⃣2️⃣ کنترل جمع تراز حسابها کسر از حسابهای موقت با ترازنامه تعدیل شده