پلمپ دفاتر 1401 اشخاص حقیقی و حقوقی

بر اساس قانون تجارت همه اشخاص حقیقی و شرکتها وظیفه دارند جهت شفاف‌سازی درآمدها و هزینه‌هایشان برای پلمپ دفاتر قانونی اقدام کنند.
در حقیقت بعد از انجام مراحل ثبت شرکت و قبل از شروع سال مالی جدید باید دفاتر قانونی پلمپ گردد که در این دفاتر هزینه و مخارج و درآمدهای شرکت را ثبت کنند. دفاتر تجاری دارای اهمیت و سندیت هستند به همین دلیل قانونگذار به طور خاص برای این دفاتر تعیین و تکلیف کرده است.