درگاه ملی خدمات الکترونیک

سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در حال حاضر امکان مشاهده و ویرایش اطلاعات پایانه‌های فروشگاهی واصله از بانک مرکزی را از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک به آدرس My.tax.gov.ir فراهم آورده است.
لذا از این پس مودیان محترم مالیاتی می‌توانند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی، بخش «ساماندهی پذیرنده‌های بانکی» اطلاعات مذکور را مشاهده نموده و نسبت به الصاق دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی خود به ثبت‌نام‌های الکترونیک موجود و یا غیرفعال‌سازی دستگاه‌های مطروحه اقدام نمایند.
پیاده‌سازی این امکان گام بلندی در رفع مشکلات مودیان بوده و با عملیاتی شدن این امکان مشکلات مودیان در انجام ثبت‌نام‌های غیرمرتبط توسط بانک مرکزی در نظام مالیاتی، اتصال/عدم اتصال صحیح پایانه‌های فروشگاهی به ثبت‌نام‌های الکترونیک مودیان برطرف خواهد شد.